Amonan Teserenkasen

This is the Makushi version of the the story “At night comes the Îwara…“, which was originally published on 6 August 2014. Big thanks to Mr Eugene Xavier for the translation.

Pandon warî mîrîrî inkarîta komanto warî ya yarî t ya’

Mîrîrî ye men twin waron ya, tam taminawîronkan kamo ya mî wen sa tarne, tîse kami yap o ti pra warî pî.

Tîse waron ya kamo mi tikare ton kon wa to ya, wei nai to na mîrîrî wei nai ti kari kon wa ni non pî.

Mikiri warî ya ka’ma’na’pe tiwisen pe warî mî pe mikiri “yaware”

Wen e waron yay a ka’ma’na’ pe yaware saptî pî non poro yaware yap o non pî mase pra yaware’ yeno warî pî makoi pî pe.

Asrî tanne apî pî kami yaî rî kami wen’to yaî rî.

Kamî wîî pî ya, mîrîrî po’ yaware ya kami ya ti ka pî kurene’ tise kami ya mi pia warî pî e makuî pî pe-tuke mare kami ya mî na pî, kami munkî ya mi ya nîî pî yaware’ ya nî pî, mîrîrî ye nen kami ya mîî ya ta pî to puturî kon pî.

O neke uurî kon e tope tapî toya tu puturî kon pî masa pra kami yompa ya mî wîî pî yaware’ mî pî.

Mîrîrî ye nen ta murukon ti pî to ya taminawironkon kami ya mî murukon tî pî tapî to ya kawon nîî yuu ya wenon ye e paî wanî mîrîrî ta pî to ya.

Tîse kami ya mîî ya, yaware’ seru putî pra wanî pî masa pra no’okî mikirî yaware’

Mîrîrî warono ta kami muruk ti pî kawun nî uu’ya wênon ye!

Yaware’ na maî, tîse tumurukon pe to tanne yaware’ to ti ka pî e nîî pampî. Mîrîrî warono ta’ ere ma sa pe penan pî kami ya’mî murukon tî pî. To Surama’ pî ku’rene’ mîrîrî kureta ya wî rî ma’sa’ron kame’ e misaka pî, ta pî ya, twin uurî kon eshîî tanne wenan pai epaî warî mîrîrî ta pî ya tomyamî pî, masa pra uu’shîî kon wanî yaî mukî ya mî warantî taî pî ya”.

Mîrîrî ma’ine ta to’ po’ tiaron ko te’ na pî mararî pra. Enna ta pî to ya, tîse amînke ne’ne wenan pe e pai wanî mîrîrî.ta po to ya mîrîrîye nen. Te senî ka ma tî po tawinawironkon mopmî pî wenon ye tîse aminka pra nîî ne, twinan eshîî po to wena pî.

Mîrîrî warono ta ya’ware’ epî pî kami ya mîî pata pî ya to waî. Tîse yaware’ ya kamî ya mîî y ate seru kon panaka mîî ya tanne.

To pia yaware’ îpîî turen. Tîse to puru ya pra wanî pî yeî munke’ sha mîî kaisharî wanî nî pî to eshîî kami ya mî purchin enîî, to punupî tî ya turen, tîse to purîya pra wanî nî, tiaron yaî rî, ya ka main ape yaware’ rati pî.

Eremasa pe kami ya mî kurantîpî anî sa’manta pra wanî pî anî ya to’ tompa wîî pra wanî pîî mîrîrî pî to’ taushinpa pî kurene’ Mîrîrî ye nen to wenan pî tî pî mîrîrîpam pe, twin to eshîî tamie to we’don.

Sîrîrî to po’ye’ yawane’ ya kami ya’ mî wa pî a kami. Tîse kami ya nîî we’don twinan eshîî po.

Kamî kami mîrîrî tron see’ pe wanî pî sîrîrî to po yse.